• Englebert Psychotherapie & Coaching

  • de DIS

    Sinds 1 januari 2014 is er een nieuw Zorgverzekeringsstelsel. Deze stelt dat op de behandelingsnota vertrouwelijke gegevens van u, NB via het internet, naar een landelijke database (de DIS) worden gestuurd. Englebert Psychotherapie & Coaching staat hier niet achter. Vertrouwelijkheid, privacybescherming van patiëntgegevens (diagnose, aard van de problematiek en de behandeling) en het medisch beroepsgeheim was voorheen voor psychologen, psychotherapeuten en psychiaters altijd een sine qua non. Een groep kritische psychotherapeuten (KDVP) heeft daarom in 2013 bij de beroepsrechter een procedure hierover aangespannen. 

    Eind 2013 heeft de Rechtbank Amsterdam bepaald dat nota’s voor de Zorgverzekeraar patiëntgegevens bevatten die in strijd zijn met zowel “Het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens” (EVRM) als met de “Wet Bescherming Persoonsgegevens “(WBP). (zie www.kdvp.nl en www.devrijepsych.nl ). De NZa werd daarom verplicht een Opt-Out regeling op te stellen waarmee patiënt en therapeut samen een overeenkomst kunnen aangaan waarin zij vastleggen dat zij geen enkel gegeven op de nota aan de zorgverzekering vermeld willen zien waaruit afgeleid kan worden welke psychologische of psychiatrische problematiek behandeld wordt. 

    Op grond van deze rechterlijke uitspraak werkt Englebert Psychotherapie & Coaching uitsluitend met deze Opt-Out regeling. Dus, wanneer u de nota betreffende ‘verzekerde zorg’ bij uw zorgverzekering wilt indienen, weet dan dat er bij mij uit het oogpunt van uw privacybescherming, het medisch beroepsgeheim en de vertrouwelijkheid, uitsluitend met bovengenoemde regeling gewerkt wordt. Wanneer uw behandeling beëindigd is krijgt u van mij een zogenaamde eindnota die u samen met de ondertekende privacyverklaring opstuurt naar uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar betaalt u dan de kosten van de psychotherapie uit, afhankelijk van de soort verzekering die u heeft afgesloten. Bij een zogenaamde 'restitutiepolis'- een zgn. marktconforme uitbetaling en bij een 'naturapolis'- ong. 65-70% uitbetaling.