• Englebert Psychotherapie & Coaching

 • Mediation

  Wat is mediation?
  Bemiddeling of mediation is een vorm van conflicthantering, waarbij een onafhankelijke derde, de mediator, partijen begeleidt om vanuit hun belangen tot een gezamenlijk gedragen oplossing van hun conflict te komen. Wanneer u bij conflicten of geschillen, spanningen of onenigheid, gezamenlijk een oplossing wilt creëren dan heeft de mediator daar interventie- en onderhandelingsmethoden voor. 
  Wanneer kiest u voor bemiddeling? 

  Bemiddeling van een psycholoog-bemiddelaar wordt ingeroepen wanneer bovenmatige emotionele reacties een oplossing in de weg staan. 

  Uitgangspunten bij bemiddeling
  -Verantwoordelijkheid: Beide partijen blijven verantwoordelijk voor hun conflict. Er wordt wederzijds respect getoond.
  -Vertrouwelijkheid: de deelnemers verbinden zich vooraf tot geheimhouding; zonodig wordt er met de bemiddelaar een bemiddelingsovereenkomst opgesteld.
  -Vrijwilligheid: geen van de partijen is gedwongen tot bemiddeling.
  -Samenwerking: in het begin zien beide partijen de oplossing niet omdat zij naar het conflict kijken vanuit hun eigen, geankerde positie. De bemiddelaar blijft neutraal en streeft ernaar dat de werkrelatie tussen beide partijen hersteld wordt, dat het elkaar beschadigen stopt en dat er voor beiden een win-win situatie gaat ontstaan.

  Eerst komt u in de fase waarin de probleemstelling geïnventariseerd wordt. De bemiddelaar stimuleert u tot actief overleg. Hij gaat na of u geschikt bent voor bemiddeling, of u de wil hebt er beiden uit te komen. Hij helpt u bij het (weer) naar elkaar leren luisteren. Hij onderzoekt welke emotionele factoren een oplossing voor het geschil in de weg staan.
  De uitkomst van dit samenwerkingsproces wordt in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd. Hiervoor wordt zonodig de hulp van een advocaat ingeroepen.

  Voordelen van bemiddeling
  De voordelen van een  psychologische bemiddeling t.o.v. het werken met ieder een eigen advocaat zijn: kostenbeheersing, snelheid, een actieve rol van beide partijen, creatieve niet-standaard oplossingsmethoden, een meer informele procedure, het voorkomen van onnodige beschadiging van de relatie(s), en het creëren van een oplossing die beiden gedragen wordt.

  De kosten
  Er wordt vis-à-vis met de cliënten gewerkt en er wordt kantoorwerk gedaan.Beide werksoorten hebben hetzelfde uurtarief. De kosten van het werken met twee  advocaten zijn een veelvoud van het bemiddelingstarief van de psycholoog-bemiddelaar. Een “vecht”-cultuur wordt voorkomen en qua tijd en inspanning is er minder belasting.